Ponúkame:
 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Predmet zmluvy
 3. Miesto výkonu
 4. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
 5. Cena a platba
 6. Čas dodania
 7. Podmienky prepravy, poštovné
 8. Záruka, servis, reklamačný poriadok
 9. Záverečné ustanovenia
 10. Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

a) Podaním objednávky kupujúci akceptuje podmienky dodania tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany, pokiaľ nie je v zmluve výslovne uvedené inak. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Framee International s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a v platnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (na dodávku tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

b) Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávka doručená elektronickou poštou) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Hmotnosti, rozmery, kapacita, ceny, výkony a iné údaje uvedené na WWW stránkach spoločnosti Framee International s.r.o., v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako záväzné v zmluve. Framee International s.r.o. (ďalej len "predávajúci") sa zaväzuje dodávať svojim zákazníkom:
- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- dodržiavanie noriem, predpisov a nariadení platných v Slovenskej republike
- vybavené slovenskými návodmi na použitie, záručnými listami a zoznamami mimozáručných opráv, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé

3. Miesto výkonu

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný predložiť v expedičnom sklade doklad o úplnej úhrade za tovar. Ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, osoba preberajúca tovar je povinná predložiť splnomocnenie kupujúceho vystavené na meno a s platným preukazom totožnosti oprávnenej osoby.

4. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a) Platnosť elektronickej objednávky je podmienená vyplnením všetkých údajov a detailov predpísaných formulárom. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Formálne potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa na uzavretie kúpnej zmluvy nevyžaduje, zmluva vzniká dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivých prípadoch vyhradiť uzavretie zmluvy až do potvrdenia objednávky, najmä v prípade vyšších cien.

b) V závislosti od povahy obchodu (množstvo tovaru, cena, náklady na dopravu, vzdialenosť atď.) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Ak predávajúci odmietne autorizovať objednávku požadovaným spôsobom, objednávka sa považuje za neplatnú.

c) Ak bola medzi stranami uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka špecifikuje a upresňuje uzatvorenú zmluvu a je jej neoddeliteľnou súčasťou

d) Stáli zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dohodnuté pri podpise zmluvy alebo jednostranne ponúknuté predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho webovej stránke.

5. Cena a platba

Ponukové ceny uvedené na WWW stránkach spoločnosti Framee International s.r.o. sú platné v čase objednávky. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmenu cien v prípade zmien menových kurzov, výrazného zvýšenia inflácie alebo výrazných zmien v dodávateľských podmienkach výrobcov a iných dodávateľov tovaru. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek lehoty splatnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok z omeškania z hodnoty sumy, ktorá nebola zaplatená včas, vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je tiež daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je v zásade možné až po úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu.

Zdaniteľné dodanie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru na základe kúpnej zmluvy v deň dodania, v ostatných prípadoch dňom prijatia alebo zaplatenia tovaru, podľa toho, čo nastane skôr, ak tento zákon neustanovuje inak.

"Dátum dodania tovaru"

Ak predávajúci nie je podľa zmluvy povinný dodať tovar na konkrétne miesto, dodanie tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúcehoak zmluva stanovuje odoslanie tovaru predávajúcim.

6. Čas dodania

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa prijatia záväznej objednávky, pričom je podmienená prijatím všetkých dokumentov potrebných na včasné vykonanie dodávky. Ak je tovar na sklade, predávajúci sa zaväzuje odoslať ho alebo odovzdať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota sa primerane okolnostiam predĺži, ak je omeškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami, ktoré nemožno pripísať predávajúcemu.

Väčšina tovaru je väčšinou stále na sklade. Niektorí výrobcovia však neoznamujú poruchy výroby alebo oneskorenie dodávok včas. Ak ide o dôležitú objednávku, kupujúci požiada predávajúceho o písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade alebo ho nie je možné doručiť dopravcovi do 5 dní, predávajúci oznámi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade sa však vyžaduje súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za dodržanú včas, ak je tovar pripravený na dodanie v mieste plnenia najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak predávajúci nie je schopný odoslať tovar kupujúcemu (odovzdať ho prvému dopravcovi na prepravu) do 30 kalendárnych dní, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť na účet kupujúceho všetky finančné prostriedky, ktoré kupujúci vynaložil na samotnú objednávku - kúpnu zmluvu.

7. Podmienky prepravy, poštovné

Prehľad možných spôsobov doručenia a ich cien nájdete na stránke doprava a platba

8. Záruka, servis, reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu alebo konečnému používateľovi v čase predaja. Predávajúci ručí za kvalitu a úplnosť dodávky. Na tovar sa poskytuje záruka minimálne 24 mesiacov. Ak kupujúci zistí vady pri prevzatí tovaru, musí tieto skutočnosti vždy písomne oznámiť emailom na info@albumshop.sk bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný formulár musí obsahovať dátum dodania, názov výrobku, reklamované množstvo, opis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa jej doručenia.

Reklamačný poriadok spoločnosti Framee International s.r.o.

 1. Záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave.

 2. Spotrebiteľ môže podať oprávnenú sťažnosť e-mailom na adresu: info@albumshop.sk

 3. Pri podávaní sťažnosti je spotrebiteľ povinný predložiť dôkazy o:

  • doklad o predaji tovaru (daňový doklad, faktúra, záručný list),
  • vyfotený reklamovaný tovar,
  • podrobný opis chyby.
 4. So zákazníkom sa ďalej dohodne na ďalšom postupe pri vybavovaní reklamácie v zákonnej lehote.

 5. Právo uplatniť záruku zaniká v prípade:

  • opotrebenie spôsobené bežným používaním,
  • nesprávne zaobchádzanie a používanie v rozpore s pokynmi alebo návodom na použitie,
  • poškodenie živlami (napr. vodou, požiarom alebo bleskom atď.),
  • poškodenie v dôsledku nadmerného zaťaženia,
  • poškodenie tovaru počas prepravy (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom).
 6. V prípade oprávnenej reklamácie sa tovar bezplatne opraví alebo vymení. Ak je chyba neodstrániteľná, tovar sa vymení za nový. V prípade výmeny začína plynúť nová záručná doba.

 7. Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je 30 kalendárnych dní bez zbytočného odkladu, ak sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia sťažnosti. Ak sa lehota nedodrží, spotrebiteľ má právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V prípade trvalého zmluvného vzťahu (ak je rámcová kúpna zmluva uzatvorená písomne) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak po podpise zmluvy dôjde k podstatnej zmene podmienok. Ak kupujúci vráti objednávku po dátume, keď došlo k zmene podmienok, má sa za to, že zmenu akceptoval. Odstúpenie od zmluvy je účinné v okamihu doručenia zásielky predávajúcemu, ale nevzťahuje sa na zásielku, ktorá už bola doručená dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky, ako aj cenu objednaného tovaru (vrátane prípadných nákladov na dopravu a prepravu) uvedenú v cenníku na webovej stránke, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Kupujúci je neodvolateľne viazaný objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) na dobu určenú na dodanie tovaru.

10. OCHRANA ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov a informovanie subjektu

Zásady ochrany osobných údajov


I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť Framee International s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ").
Kontaktné údaje správcu sú
Adresa: Dopravní 500/9, 104 00 Praha, Česká republika

email: info@albumshop.sk

telefon: +420 604 219 980

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.


II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.


III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
Účelom spracúvania osobných údajov je
vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri zadávaní objednávky sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových činností.
Prevádzkovateľ vykonáva automatické individuálne rozhodnutia v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.


IV. Obdobie uchovávania údajov

Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než sa odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 3 roky, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
zapojení do dodávok tovaru/služieb/platieb podľa zmluvy,
poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
poskytovanie marketingových služieb,
na účely účtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:
- meno a priezvisko, titul,
- poštová adresa,
- fakturačná adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovom účte,
- údaje o výkone správcu.


VI. Vaše práva

Podľa podmienok GDPR máte
právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zašle ju aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Prevádzkovateľ e-shopu albumshop.sk - fakturačné údaje

Framee International s.r.o.

Dopravní 500/9

104 00 Praha 10, ČR

IČO: 25764411